Referenceliste

Pleje af 11 søer

Design og gennemførsel af plejeprogram for 11 regnvandssøerEgedal Forsyning A/S 2011
Åbning af Hvidørebækken

Projektleder for plan for genåbning af HvidørebækkenNordvand A/S for Orbicon 2009-2011
Fosforfældning

Vurdering af fosforfældning i Nygård Sø Naturstyrelsen for Orbicon 2011
Miljøvurdering

Muljøvurdering af kabelbane i Peblingesøen O'Neill Nordic for Orbicon 2011
Notat om badevand

Udarbejdelse af notat om badevand i henhold til EU-standarter Gentofte Kommune for DHI 2011
LAR computerprogram

Udvikling af XL-program til beregning af LAR-komponenter (regnbede, faskiner og grøfter)Orbicon A/S 2011
LAR foredrag

Foredrag om Lokal Afledning af RegnvandSelandia - Center for erhvervsrettet uddannelse 2011
Sørestaurering

Projektleder ved restaurering ved sedimentopgravning i søNordvand A/S for Orbicon A/S 2010-2011
Sørestaurering

Projektleder ved restaurering ved sedimentopgravning i søNordvand A/S for Orbicon A/S 2010-2011
Våd eng

Design af våd eng i Enghaven, KlampenborgNordvand A/S for Orbicon A/S 2011
Ultralyd

Installation af ultralydssystem i sø ved Islandsbrygge, København CEJ Ejendomsadministration 2011
Andefodringskampagne

Udarbejdelse af kampagne med skilte og foldere om andefodringKøbenhavns Kommune 2010
Andefodringskampagne

Udarbejdelse af kampagne med skilte og foldere om andefodring Københavns Kommune 2010
Plejeplan for De indre Søer

Udarbejdelse af plejeplan for De indre Søer Københavns Kommune for HedeDanmark 2010
Algebekæmpelse ved ultralyd

Design og gennemførsel af testprogram af algebekæmpelse ved ultralyd Albertslund Forsyning A/S og Miljøministeriet 2011
Kursusleder

To dages kursus: Praktisk sørestaureringFerskvandscenteret  2010
Prøvetagningssystem

Udvikling af system til automatisk prøvetagning i regnvandsbassinAlbertslund Kommune for Orbicon A/S 2009
Høst af vandpest

Videreudvikling af metode til høst af vandpest i De indre Søer, KøbenhavnKøbenhavns Kommune for HedeDanmark 2009
CHIPS i  Kloak - projekt

Udvikling af metode til sporing af fejltilslutninger i kloaksystemer ved hjælp af RFID-chips50-50% Tav / Miljøstyrelsen 2009
Aluminiumbehandling af Vedsted Sø

Gennemførsel af aluminiumbehandling af Vedsted Sø  - samarbejdsprojekt med Syddansk Universitet Haderslev Kommune 2009
Beluftningssystem

Design og installation af beluftningssystem i sø Grundejerforeningen Sjølund 2009
Varmesystem

Installation af nr. 2 energibesparende varmesystem til biogas-reaktorer DTU 2009
Monitering

Design af prøvetagningsprogram og udtag af prøver ved spildevandsoverløb til Øresund Gentofte kommune for DHI 2009
Monitering

Design af prøvetagningsprogram og udtag af prøver ved spildevandsoverløb til ØresundGentofte kommune for DHI 2009
Kvalitetssikring af model

Kvalitetssikring af model for spredning af radioaktivitet DHI 2008
Rewiev panel - Oxygen Call

Vurdering af metoder til restaurering af Østersøen Det Svenske Miljøministerium 2008
Aluminiumbehandling af lav-alkaline søer

Design og test af metode til aluminiumbehandling af lav-alkaline søerInternt udviklingsprojekt  2008
Aluminiumbehandling af Ørsted Park Sø

Sedimentundersøgelse og vurdering af aluminiumbehandling af Ørsted Park SøKøbenhavns Kommune for Orbicon A/S 2008
Aluminiumbehandling af Dubai-Lagoons

Design af metode til aluminiumbehandling af Dubai-Lagoons Cowi A/S 2008
Søborghus Rende

Design og evaluering af metoder til sedimentstabilicering af Søborghus RendeKøbenhavns Kommune for Orbicon A/S 2007
Aluminiumbehandling af Sct. Jørgens Sø

Konsekvensvurdering og design af aluminiumbehandling af Sct. Jørgens SøKøbenhavns Kommune for Orbicon A/S 2007
Golf-søer

Design af søer til ny golfbaneKorsør Golf for Orbicon A/S 2007
Varmesystem

Udvikling og installation af energibesparende varmesystem til biogas-reaktorer 
DTU 2007
Høst af vandpest

Udvikling af metode til høst af vandpest i De indre Søer, KøbehanvnKøbenhavns Kommune for HedeDanmark 2007
Restaureringsplan

Restaureringsplan for Tokeskov SøPrivat søejer for Orbicon A/S 2007
Bredsikring

Brinksikring ved nedramningh af azobe-spuns i to søerSømandshvile  2007
Aluminiumbehandling af Glumsø Sø

Projektleder for design og gennemførsel af aluminiumbehandling af Glumsø SøStorstrøms Amt for Orbicon A/S 2006
Pleje af Kildesø I, II & III, Dronning Ingridsvej Sø, Valdemarvejs Sø

Gennemførsel af større restaurerings- og plejetiltag i 5 søer Ølstykke Kommune 2005
Tilstandsvurdering, handlingsplan og undersøgelsesprogram

Vurdering af forureningstilstand af sediment i lille bynær privat sø, inklusiv prøvetagning og forslag til restaureringPrivat kunde, Hellebæk 2004
Tilstandsvurdering, handlingsplan og undersøgelsesprogram

Vurdering af forureningstilstand af sediment i lille bynær privat sø, inklusiv prøvetagning og forslag til restaureringPrivat kunde, Veksø 2003
Aluminiumbehandling

Gennemførsel af Aluminiumbehandling af 2 søer i Lyngby-Taarbæk Kommune Hedeselskabet, 2004
Tilstandsvurdering

Vurdering af tilstanden af muligheder for oprensning og forslag til restaurering Privat kunde, Veksø 2003
Pleje af Kildesø I, II & III

Gennemførsel af restaurerings- og plejetiltag.Ølstykke Kommune 2003-2004
Opmåling

Opmåling af  vandløb i Dragsholm Kommune Hedeselskabet 2002
Etablering af ny sø

Planlægning og projektering af en ny sø på offentligt bynært arealLyngby-Taarbæk Kommune, 2002Opmåling

Opmåling af 42 km vandløb i Slagelse KommuneHedeselskabet 2002
Etablering af beskyttelsesbure for vandplanter

Opsætning af 18 stk 50m² bure til beskyttelse af undervandsplanter mod andefugle. Københavns Kommune, 2002
Pleje af Kildesø II

Gennemførsel af restaurerings- og plejetiltag.Ølstykke Kommune 2002
Vurdering af forureningstilstand i slotsvoldgrav

Vurdering af forureningstilstand af sediment i voldgrav, inklusiv prøvetagning og forslag til restaurering Privat kunde, Tølløse, 2002
Vurdering af forureningstilstand

Vurdering af forureningstilstand af sediment i lille bynær privat sø, inklusiv prøvetagning og forslag til restaurering Privat kunde, Rungsted 2002
Opmåling

Opmåling af Køge Å Hedeselskabet 2002
Vurdering af forureningstilstand

Vurdering af forureningstilstand af sediment i lille bynær privat sø, inklusiv prøvetagning og forslag til restaurering Privat kunde, Hørsholm 2002
Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering af lille bynær privat sø Privat kunde 2001
Opmåling

Kontrolopmåling af 3 åer i Glamsbjerg Kommune Hedeselskabet 2001
Pleje af privat søbred

Gennemførsel af plejetiltag i bynær sø. Privat Kunde 2001
Restaurering

Planlægning og gennemførsel af restaureringstiltag i 6 søer. Store Frederikslund Gods 2001
Opmåling

Kontrol opmåling af 4 åer i Skovbo kommeHedeselskabet 2001
Udarbejdelse af vejledning

Vejledning i udførsel og udlægning af lermembran som kunstig søbund i nyetableret sø.Den Unge Gartner  2001
Pleje af privat søbred

Gennemførsel af plejetiltag i bynær sø. Privat Kunde 2001
Tilstandsvurdering af 15 søer

Udarbejdelse af tilstandsrapport for 15 søer på Hørsholm golfklub. Herunder karakterisering af søerne, problemanalyse og udarbejdelse af restaurerings forslag. Hørsholm Golf A/S  2001
Kontrol af vandløb

Kontrol af dyrkningsfri 2 meter bræmmer langs vandløb i Solrød og Slagelse Kommuner Hedeselskabet 2001
Restaurering og pleje af Kildesø II

Udarbejdelse af forslag til restaurerings- og plejetiltag i bynær rekreativ sø under forudsætning af specielle forhold omkring beboere, nærmiljø samt søens specielle rekreative funktion. Gennemførsel af restaurerings- og plejetiltagene. Ølstykke Kommune 2001
Udvikling af 3 sedimentindikatorer

Udvikling af tre sedimentindikatorer – et apparat der indikerer grænsen mellem blødt sediment/vand  til brug ved fx prøvetagning og kortlægning af sediment udbredelse Hedeselskabet 2001
Oprensning og begrænsning af krebseklo

Begrænsning af eksplosiv vækst af krebseklo i sø Anlægsgartner Sven Beck A/S 2000
Sedimentprøvetagning

Sedimentprøvetagning og -fraktionering i Søllerød, Bagsværd og Furesø i forbindelse med amternes Anova-overvågning Hedeselskabet 2000
Opmåling

Kontrol opmåling af 6 åer i Vestsjællands og Storstrøms AmtHedeselskabet 2000
Åkandebeskæring

Fem beskæringer af åkander i 3 søer tilsammen  5 ha. Metode og udstyr er specieludviklet til nænsom beskæring uden at ophvirvle bunden sedimentet. Beskæringen har til formål at udsulte åkanderne, så rødderne dør. Lyngby-Taarbæk Kommune 2000
Sø-beluftningsanlæg

Tilpasning og indkørsel af beluftningsanlæg i 3 søer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hedeselskabet 2000
Bådfører / dykkerkommunikator / databehandler

Undersøgelser af vegetationen på bunden af Øresund, ifbm. Københavns Amt afrapportering. Hedeselskabet 2000
Olie- og slamindikator

Udvikling af en mobil håndholdt olieindikator til registrering af olielagstykkelse og slamtykkelse i olieudskillere. Albertslund Kommune 2000
Installering af beluftningsanlæg.

Udlægning af diffusorer, slanger etc. i Kollelev Mose, Lyngby-Taarbæk Kommune.  Hedeselskabet 1999
Udvikling af sedimentindikator

Udvikling af to sedimentindikatorer – et apparat der indikerer grænsen mellem blødt sediment/vand  til brug ved fx prøvetagning og målinger i bundvandet over sedimentet.Albertslund Kommune 1999
Iltkoncentrationen i Fæstningskanalen

Vurdering af den nedstrøms effekt af en kunstig iltning opstrøms i Fæstningskanalen. Arbejdet blev delvist udført med computermodellen MIKE11WQ, rapport.Københavns Kommune, december 1999

Kontakt:

E-mail : Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf : 29 72 74 70


Thomas Aabling Vandmiljø      ·      Tårnet 8    ·   3500 Værløse    ·   E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Tlf.: 29 72 74 70
Copyright © 2018    ·   Alle rettigheder reserveret