Beluftning & Iltning

En nem, skånsom og effektiv metode til forbedring af vandkvalitetet.

Baggrund

Om sommeren i perioder  med ringe blæst er der i søer dybere end 1,5 m risiko for, at vandet lagdeles med et varmt overfladelag og et koldt bundlag. Lagdeles søen, vil der ikke længere cirkulere iltrigt overfladevand ned til bunden. Dette er i sig selv ikke et problem, men er der et stort iltforbrug på bunden fra fx. visne blade og andet slam, vil der hurtigt opstå iltsvind i bundvandet.

Metode

Beluftning af søer sker ved at blæse luft ned til en diffusor i bunden af søen, præcis som det sker i et akvarium. Formålet er at omrøre søens vand. Når boblerne stiger op, vil de trække det iltfattige bundvand med op til overfladen, hvor det iltes i kontakt med atmosfærens luft. Cirkulationen vil samtidig bringe friskt iltrigt overfladevand ned til bunden, hvor de fleste iltforbrugende processer finder sted. Risikoen for lagdeling er størst i små søer og øges med dybden. I en lille og dyb sø er der derfor stor risiko for lagdeling. Beluftningen skal være aktiv fra marts til oktober.

bobler1

Klik på billedet for større visning


Effekt

Beluftning fjerner meget hurtigt en eventuel grim lugt fra søen, idet lugten ofte dannes ved de biologiske processer, der foregår i bundslammet under iltsvind. De forbedrede iltforhold får også sat gang i et væld af biologiske processer, som langsomt nedbryder slam og andet organisk stof, der har samlet sig på bunden. De bedre iltforhold vil også forbedre bundens evne til at tilbageholde næringsstoffet fosfor, der ellers medfører algevækst. Derved vil fosforkoncentrationen falde og algemængden mindskes, hvilket fører til klarere vand. Den fulde effekt af fosforbindingen i bunden (klarere vand) vil ofte først ses efter et par år, men tit kan bedringen allerede ses fra den første sommer beluftningen kører.

Beluftning skal normalt køre i en årrække  før slammet på bunden er tilstrækkeligt nedbrudt. Herefter kan beluftningen nedtrappes til at køre om natten eller sjældnere. For at kunne nedtrappe beluftningen er det vigtigt at kilderne til slamdannelse i søen samtidig reduceres. Det kan fx. ske ved at beskære overhængende træer, der taber blade ned i søen eller ophøre med ande- og/eller fiskefodring.

bobler lunke

Klik på billedet for større visning


Forsøgsresultater

Forsøgsresultater viser, at beluftning medfører en forbedring af iltforholdene i søer, specielt i bundvandet ses en kraftig forbedring. Beluftning virker dog ikke kun på iltkoncentrationen, men sænker normalt også vandets indhold af næringsstoffet fosfor, der ellers kan medføre en kraftig algevækst. Effekten opstår fordi fosfor og ilt indvirker på hinanden igennem komplekse biologiske og kemiske sammenhænge.

Til højre ses grafen fra et forsøg til måling af effekten af beluftning på fosforkoncentrationen. Øverst ses fosforkoncentrationen i søen, mens de tre nederste kurver viser fosforkoncentrationen fra tre forskellige beluftede indelukker. Beluftningen ses at have en voldsom effekt på den plantegængelige fosfor, der mindskes specielt i de første 30 dage efter beluftningens start. Den voldsomme effekt, skyldes bl.a. at der i søen (uden for indelukkerne) var 100% iltsvind i bundvandet.

beluft graf

Klik på billedet for større visning

Pris

Beluftning koster normalt i størrelsesordenen 25-40.000 kr. (eks. moms) at etablere i en sø under 5000 m². Det er forudsat i prisen, at der tæt ved søen er et skur, halvtag eller lignende med udtag til 220 V, hvor luftpumpen kan stå i tørvejr. Pumpen fylder ca. 25x30x40 cm og er støjsvag.
Den årlige udgift til el er ca. 1000 kr. og det årlige eftersyn koster ca. 500 kr.

Iltning

Iltning vil være relevant i søer dybere end 12 meter, hvor der er iltmangel i bundvandet og hvor man ikke ønsker bundvandet opblandet med overfladevandet. Iltning er forholdsvis omkostningskrævende og teknisk vanskeligt, og vil derfor sjældent være egnet til mindre private søer.

Iltning vil forøge omsætningen af den ophobede mængde organisk stof, der er aflejret på bunden - den såkaldte iltgæld. Herved nedbringes sedimentets respiration og efter en iltningsperiode på 5-10 år, vil respirationen ofte være nedbragt til et naturligt niveau i ligevægt med den aktuelle belastning. Ofte vil det naturlige niveau stadig medføre iltfri forhold i bundvandet, men af kortere varighed og intensitet end tidligere.

Teknisk er iltning er problematisk, idet iltboblerne skal opløses i vandet inden de når at stige op til springlaget - den umiddelbare løsning - at blæse ilt ud af diffusorer på bunden af søen har i vist sig ikke at være egnet, da det iltrige vand vil blive transporteret  opad af boblerne, væk fra bunden, hvor der er brug for det. I stedet bør anvendes såkaldte hypolimnic aerators - store apparater på bunden af søen, hvori ilt opløses i bundvandet, som derefter fordeles uden spild på bunden, hvor der er brug for det.

Ilten kan leveres i tanke, og som noget nyt kan etableres en luftpumpe med "kvælstoffilter", der suger luft ind og pumper ren ilt ud, som derefter føres videre til bunden af søen. Dette medfører  en økonomisk YDERST rentabel iltproduktion. "Kvælstoffilteret" leveres fra små anlæg til anlæg med kapacitet på flere tons ilt i døgnet.

Kontakt:

E-mail : Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf : 29 72 74 70


Thomas Aabling Vandmiljø      ·      Tårnet 8    ·   3500 Værløse    ·   E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Tlf.: 29 72 74 70
Copyright © 2018    ·   Alle rettigheder reserveret